In het bos

Het Stropersbos

De landsgrens vormt de scheiding tussen twee waardevolle natuurgebieden. Het Stropersbos strekt zich uit langs de Belgische kant van de grens, de Clingse bossen aan de Nederlandse zijde. Het bos is om en bij de 300 hectare groot en is daarmee één van de grootste bos- en natuurgebieden van Oost-Vlaanderen. Enkele jaren geleden werd hier een groots natuurinrichtingsproject gerealiseerd om de natuur meer kansen te geven.

 

Als je het Stropersbos verkent, kan je genieten van een gevarieerd landschap. De natte gedeelten van het natuurgebied vormen de ideale biotoop voor de zwarte els en waterviolier. Op diverse plaatsen in het bos werden open vlaktes gecreëerd door naaldbos te kappen. Op die manier krijgen de in de bodem aanwezige zaden van heideplanten opnieuw ruimte om te bloeien. ’s Zomers grazen hier schapen zodat de jonge heide niet opnieuw verbost. Deze jonge heide, met her en der bosjes en kreupelhout, wist meteen enkele nieuwe gasten te strikken. Zo is de boomleeuwerik weer van de partij en op zwoele zomeravonden hoor je de veldkrekel vrolijk zuiders tjirpen.  In het zuidelijke gedeelte van het bos kan de wandelaar gallowayrunderen of konikpaarden tegen het lijf lopen. Deze grote grazers zorgen voor een lappendeken van grasland, bosjes en struikgewas. Tenslotte zijn er ook nog zones droog tot vochtig gemengd bos met grove den,zomereik, es en berk waar eekhoorntjes en haviken zich thuis voelen.

 

Het Stropersbos biedt naast een rijke natuur ook unieke sporen van een ver militair verleden. De Bedmarlinie die in het begin van de achttiende eeuw de grens van de Zuidelijke Nederlanden moest beschermen tegen aanvallen van de Hollanders liep dwars doorheen het natuurgebied. De liniegracht is goed bewaard. Deze brede gracht is uitgerust met driehoekige uitsteeksels waardoor de verdedigers in alle richtingen konden schieten. Aan de westzijde van het bos is een deel van de vroegere verdedigingswal gereconstrueerd.

www.stropersbos.be

 

Vlaams Ecologisch Netwerk

De Vlaamse overheid neemt op dit moment tal van initiatieven voor het behoud en de ontwikkeling van onze omgeving. Om de open ruimte in de toekomst veilig te stellen, wordt door de Vlaamse overheid onder meer een Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) uitgetekend. Een geheel van de mooiste plekjes natuur in Vlaanderen waar de natuur extra beschermd wordt en gebruikers en eigenaars bijkomende middelen en mogelijkheden krijgen om mee te bouwen aan een natuur- en mensvriendelijke omgeving.

www.natuurenbos.be

 

Habitatrichtlijn

Een van de doelstellingen van de Europese Unie (EU) is de biologische diversiteit te waarborgen door de natuurlijke habitats en de wilde fauna en flora op het Europese grondgebied van de lidstaten in stand te houden. Daartoe wordt een ecologisch netwerk van speciale beschermingszones ‘Natura 2000’ opgericht. Andere activiteiten op het gebied van controle en toezicht, de herintroductie van inheemse soorten, de introductie van niet-inheemse soorten en onderzoek en opleiding, moeten zorgen voor de samenhang van dit netwerk.

www.europa.eu

 

Het Clingse bos

Het natuurgebied aan de Nederlandse kant van de grens staat bekend als ‘het Clingse bos’. Deze bossen zijn een onderdeel van een groter gebied dat beheerd wordt door het Zeeuws Landschap en in eigendom is van het waterwinbedrijf Evides. De hoofdfunctie van het gebied is waterwinning, maar daarnaast gaat veel aandacht naar natuur en recreatie.

 

Het totale waterwingebied telt ongeveer 450 hectare dekzandgronden. Dit dekzand dateert uit de laatste ijstijd toen een krachtige wind het zand van de drooggevallen Noordzeebodem op een kilometerlange strook op de grens van Zeeuws-Vlaanderen en België neerlegde. De Clingse bossen bestaan hoofdzakelijk uit uitheemse bomen die zijn aangeplant voor de bosbouw. Er zijn echter ook zomereiken en beuken van hoge leeftijd te vinden. De jongste jaren doen de beheerders grote inspanningen om de natuurwaarden te herstellen en ontwikkelen. Zo wordt geprobeerd om de agressieve Amerikaanse vogelkers uit te roeien om inheemse bomen en struiken meer kansen te geven. De Wilde Landen ten zuiden van Heikant zijn een tweede habitat binnen het waterwingebied. Deze zone omvat weilanden, boomweiden met populieren en enkele zoetwaterplassen. Ten zuiden van Sint-Jan-Steen tenslotte is het gebied landschappelijk erg waardevol. Naast lanen met oude bomen liggen er vele kleine weiden met een verleden als rootakker.

 

Recreanten zijn welkom op de vele paden in het natuurgebied. Joggers, fietsers, wandelaars en ruiters krijgen alle kansen om van de rijke natuur te genieten en voor de kinderen is er een speelbos ingericht.